Zápisnica výkonného výboru Galaxia Bratislava 2023 – 21.01

Do súťažného poriadku bude zaradený „Zápis o porušení pravidiel“

V rámci súťaží organizovanými SBIZ sa bude prihliadať na „Etický kódex úcta k súperovi“