SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

ANTIDOPING

Splnomocnenec EPBF pre Anti – Doping na Slovensku (od 2020)

Tomša Martin 0940768670, tomsamartin1@gmail.com

Edukačný plán 2024

SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou
antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci
musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých
športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a
antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170
vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

  Svetový antidopingový kódex 2021 (svk verzia) [1]

  World antidoping code 2021 (eng verzia) [2]

ČO JE DOPING?

Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých
antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.11.


Podľa Kódexu je povinnosťou športovca ovládať antidopingové
pravidlá a vedieť, čo znamená ich porušenie. Porušenie
antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý
Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález. Porušením
antidopingových pravidiel je napríklad aj držba zakázaných látok
alebo používanie zakázaných metód.

PRÁVA A POVINNOSTI ŠPORTOVCA

Športovec má isté práva a povinnosti:

        * Musí ovládať a akceptovať všetky antidopingové pravidlá.
        * Nesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho
tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a
doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v
tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
        * Musí byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej
kontroly.
        * Musí informovať zdravotnícky personál o tom, že podlieha
antidopingovým pravidlám a nesmie užiť liečbu obsahujúcu
zakázané látky. Taktiež berie na seba zodpovednosť, že každá
podstúpená liečba nie je v rozpore s Kódexom.
        * Musí spolupracovať s antidopingovými organizáciami
vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.

PRAVIDLO MIESTA POBYTU – ADAMS

ADAMS (_Anti-Doping Administration and Management System_ –
Antidopingový správny a riadiaci systém) je internetový databázový
systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).

  ADAMS – Pravidlá pre športovcov zaradených do NRTP [3]

Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie
informácií o jednotlivých športovcoch a ich miestach pobytu,
dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a
prípadných sankciách voči športovcom. Táto databáza uľahčuje
zdieľanie informácií medzi príslušnými organizáciami, a má za
cieľ podporovať účinnosť, efektívnosť a transparentnosť. Tento
systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a
prostredníctvom internetu je dostupný všade na svete 24 hodín denne
počas celého roka.

  ADAMS – Rýchly sprievodca pre športovcov [4]

Hlavným cieľom informovania o mieste pobytu je uľahčiť
mimo súťažné testovanie. Poskytovanie informácií o miestach pobytu
umožňuje antidopingovej organizácií lokalizovať športovca pre
účely neohlásenej dopingovej kontroly. Takéto testovanie je
základom efektívneho antidopingového programu.

Ak je športovec upozornený, že bol zaradený do „Registra pre
testovanie,“ znamená to, že musí poskytnúť informácie o svojom
pobyte štvrťročne. Informácie zahŕňajú miesta a časy
pravidelných činností a známych udalostí (miesto prespávania,
tréningu, súťaže, sústredenia, práce…) a jeden 60 minútový
časový interval pre každý deň, kedy musí byť športovec k
dispozícii pre možné testovanie. Pravidelné činnosti športovca a
60 minútový časový interval musia byť priebežne aktualizované.

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK

Zoznam zakázaných látok a metód každoročne vydáva Svetová
antidopingová organizácia (WADA), pravidelne sa aktualizuje,
minimálne raz ročne. Aktualizovaný nový zoznam zvyčajne nadobúda
platnosť každý rok 1. januára. Zoznam sa rozdeľuje na látky,
ktoré sú trvalo zakázané a na látky, ktoré sú zakázané len
počas súťaže (väčšinou v rámci 24 hodín počas súťaže).

  Zoznam zakázaných látok a metód 2024 (svk verzia) [5]

  Prohibited list 2024 (eng verzia) [6]

  Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2024 [7]

  Monitorovací program 2024 (eng verzia) [8]

Povinnosťou každého športovca je vedieť, ktoré látky a metódy
sú zakázané.

Trvalo zakázaná látka sa nesmie užívať počas celého roka, čiže
ani počas tréningu, ani počas súťaže. Napríklad anabolické
steroidy sa užívajú počas tréningu a môžu mať dlhotrvajúci
efekt na športový výkon alebo maskovacie látky, ktoré sa môžu
použiť s cieľom zakrytia užívania iných dopingových látok.

Na druhej strane, užitie látky v období mimo súťaže, ktorá je
zakázaná len počas súťaže, sa nepovažuje za porušenie
antidopingových pravidiel, pokiaľ daná látka nie je prítomná v
tele počas súťažnej dopingovej kontroly. Na upresnenie, mnoho látok
môže ostať v tele po dlhý čas. Ak je výsledok dopingovej kontroly
pozitívny na látku, ktorú športovec užil mimo súťaže (kedy
nebola zakázaná), ale test súťažnej dopingovej kontroly je
pozitívny (kedy je zakázaná), športovec porušil antidopingové
pravidlá.

  Zakázané látky sa môžu nachádzať aj v bežných liekoch, ako sú
lieky proti bolesti, lieky proti prechladnutiu a chrípke. SADA preto
pripravila online databázu www.zakazanelatky.sk [9], prostredníctvom
ktorej si viete overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku alebo
nie. Pre bližšie informácie kontaktuje SADA.

  Brožúru, kde nájdete príklady povolených liekov (rozčlenené
podľa jednotlivých skupín ochorení), ktoré športovec môže
užívať nájdete tu: Povolené lieky [10]

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

Regulácia výživových doplnkov je vo všeobecnosti minimálna.
Bežné doplnky ponúkané či už v obchodoch so zdravou výživou
alebo internetových obchodoch, neobsahujú zakázané látky, ak nie
sú uvedené na etikete výrobku. V posledných rokoch sa pripisuje
značný počet pozitívnych testov zle označeným alebo
kontaminovaným doplnkom.

  SADA v spolupráci s farmáciou pripravila vzdelávací program Doplnky
výživy v športe [11], zameraný na doplnky výživy. Hlavným
zámerom je informovať o funkčnosti jednotlivých skupín
výživových prepáratov z pohľadu vedy a výskumu.

TERAPEUTICKÁ VÝNIMKA (TUE)

  https://antidoping.sk/tue/

Jeden z kľúčových princípov antidopingu je chrániť zdravie
športovca.

Môže dôjsť k situácii, kedy je zo zdravotných dôvodov nevyhnutné
užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu. Podľa
Kódexu je možné takúto situáciu riešiť tzv. terapeutickou
výnimkou (TUE).

Na získanie TUE je potrebné splniť niekoľko kritérií, napríklad:

        * príslušná zakázaná látka/metóda je potrebná na účely
liečby zdravotného stavu a športovec by utrpel vážne poškodenie
zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola poskytnutá;
        * jej užitie nepovedie k zvýšeniu výkonnosti po liečbe;
        * neexistuje primeraná terapeutická alternatíva.

Športovci na medzinárodnej a národnej úrovni si musia byť vedomí
ďalšieho dôležitého pravidla: TUE musí byť udelená v časovom
predstihu, nie retroaktívne (spätne), okrem situácií ohrozujúcich
zdravie a vo výnimočných situáciách.

TUE pre športovcov na národnej úrovni udeľuje SADA. TUE pre
športovcov na medzinárodnej úrovni udeľuje príslušná
medzinárodná federácia. Usporiadatelia olympijských hier alebo
iných významných podujatí môžu takisto udeliť TUE.

Nerátajte s tým, že TUE udelená SADA v rámci národnej úrovne bude
automaticky uznaná aj na medzinárodnej úrovni. V prípade
akýchkoľvek pochybností kontaktujte vašu medzinárodnú federáciu
alebo usporiadateľa významného podujatia.

TESTOVANIE, ODBER VZORIEK A ICH ANALÝZA

Keď oprávnený komisár dopingovej kontroly požiada športovca o
odovzdanie vzorky, musí tak urobiť.

Každá antidopingová organizácia, ktorá spravuje konkrétneho
športovca, má právomoc na odber vzorky moču alebo krvi, kedykoľvek
a kdekoľvek.

Národná antidopingová agentúra má právomoc testovať športovcov,:


        * ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, majú trvalý
pobyt v danej krajine, sú držiteľmi licencie alebo sú členmi
športových zväzov (federácií, asociácií) v danej krajine, alebo
        * ktorí sú prítomní v danej krajine, kde národná antidopingová
organizácia vykonáva svoju činnosť, alebo
        * ak o to požiadala medzinárodná federácia (asociácia), ktorá
spravuje daného športovca.

Medzinárodné federácie majú právomoc testovať športovcov, ktorí
podliehajú ich pravidlám,:

        * vrátane športovcov zúčastňujúcich sa na medzinárodných
podujatiach a
        * športovcov, ktorí sú držiteľmi licencie tejto medzinárodnej
federácie (asociácie), alebo sú jej priamy členovia.

Organizátor významného podujatia má právomoc testovať športovcov
tohto podujatia.

  Proces odberu vzorky je štandardizovaný. Pre viac informácií o
odbere vzorky a vašich právach pozri
https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/

Za účelom zisťovania prítomnosti zakázanej látky vo vzorke
športovca sa využívajú laboratória výlučne akreditované WADA.

Ako dlho sú vzorky uchovávané?

Vzorky moču môžu byť zmrazené, skladované a znovu otestované po
dobu 10 rokov. Technológie analýzy vzoriek sa vyvíjajú, niektoré
zakázané látky a metódy, ktoré nie sú v súčasnosti
detekovateľné, môžu byť odhalené v budúcnosti.

Ak už boli vzorky použité pre účely odhalenia zakázaných látok,
budú zbavené označenia a využité len na výskum, alebo budú
zničené.

Návrat po ukončení aktívnej športovej činnosti

Ak ste patrili do registra medzinárodnej federácie alebo národného
registra pre testovanie, musíte 6 mesiacov vopred zaslať písomnú
žiadosť národnej antidopingovej organizácií, alebo medzinárodnej
federácií. Počas týchto šiestich mesiacov budete podliehať
pravidlám antidopingovej regulácie a musíte byť k dispozícií na
testovanie skôr, ako sa zúčastníte súťaže.

Elearningové platformy sú určené pre športovcov, trénerov,
lekárov, rodičov ale aj pre širokú verejnosť.

  ADEL [12] je vzdelávacia platforma určená pre športovcov,
trénerov, lekárov či rodičov, ktorú kompletne vytvorila Svetová
antidopingová agentúra. V súčasnosti je na tejto platforme dostupný
kurz pre športovcov národnej úrovne aj v slovenčine.

  I RUN CLEAN [13] je vzdelávacia platforma Európskej atletiky, ktorá
je okrem iných jazykov tiež preložená aj do slovenčiny.

Videá:

        * Priebeh dopingovej kontroly [14]
        * Mr. Dop – Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš [15]

        *
Andreas Krieger príbeh [16]

Podcasty:

  Podcasty antidopingovej agentúry SR [17]

  P.S.

Pred zverejnením informácií a dokumentov si pre istotu skontrolujte
funkčnosť všetkých odkazov. Ak by niečo nefungovalo alebo nebolo v
poriadku píšte na adresu kamila.chomanicova@antidoping.sk

S pozdravom

  PharmDr. Kamila Chomaničová, PhD.
  Hanulova 5/C, P.O.BOX 5, 841 01 Bratislava
  Tel.: +421 915 595 438Links:
——
[1] https://antidoping.sk/data/files/760_2021_code.pdf
[2]
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
[3]
https://www.antidoping.sk/data/files/319_pravidla-pre-sportovcov-zaradenych-v-nrtp-a-adams.pdf
[4]
https://www.antidoping.sk/data/files/324_rychly-sprievodca-pre-sportovcov-adams.pdf
[5]
https://antidoping.sk/data/files/1336_zoznam-2024_monitorovaci%CC%81-program-2024.pdf
[6] https://antidoping.sk/data/files/1334_2024list_en_final.pdf
[7] https://antidoping.sk/data/files/1335_zmeny-zzz-2024.pdf
[8]
https://antidoping.sk/data/files/1333_2024_list_monitoring_program_en_final.pdf
[9] https://www.zakazanelatky.sk/
[10] https://www.antidoping.sk/data/files/449_ada_skladacka_web.pdf
[11] https://antidoping.sk/vyzivove-doplnky/
[12] https://adel.wada-ama.org/
[13] https://www.irunclean.org/sk/selectlanguage
[14] https://www.youtube.com/watch?v=clejMNYRQD4
[15] https://www.youtube.com/channel/UCnokcc828hTepeY0G3FKzWg
[16] https://www.andreas-krieger-story.org/sk/
[17] https://www.buzzsprout.com/1310941