SLOVENSKÝ BILIARDOVÝ ZVÄZ

SLOVAKIA BILIARDS FEDERATION

KONFERENCIA SBIZ – 23.10.2021 12,00 – GALAXIA BRATISLAVA

1 min read

V rámci SP v Galaxii Bratislava prebehne pravidelná ročná konferencia SBiZ.

Pozývame všetkých, ktorí majú IČO a stanovy ( športové kluby, občianske združenia, neziskové organizácie,súkromné s.r.o. alebo fyzická osoba ako podnikateľ)

Program Konferencie:

  1. Privítanie hostí a otvorenie konferencie SBiZ
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Voľba kontrolnej komisie
  4. Schválenie programu
  5. Správa o činnosti za uplynulé obdobie
  6. Správa o hospodárení
  7. Návrh rozpočtu
  8. Diskusia
  9. Návrh uznesenia a schválenie.

About Author